“De manier waarop een conflict wordt opgelost tekent de mens”
Mediation
Wanneer mensen met een relatie, in welke vorm dan ook, elkaar gaan zien als partij, is sprake van een conflict. Ongewild verstarren de standpunten en raken mensen elkaar kwijt. Een mediator kan in dat geval helpen om een ogenschijnlijk onoplosbare kluwe van feiten en argumenten te ontrafelen en in banen te leiden. Hierdoor raken de betrokkenen weer in staat de regie zelf ter hand nemen om te komen tot een voor iedereen beste oplossing. Dit proces vindt plaats op basis van vrijwilligheid en wederzijds respect waarbij vertrouwelijkheid gewaarborgd wordt. Lees meer..
Voordelen mediation

Behoud en verbetering van de relatie: Vaak lijkt het of relaties dusdanig zijn verstoord dat verdere samenwerking onmogelijk is. Juist door samen een conflict te overwinnen blijkt een relatie intensiever te worden, doordat mensen elkaar ook op een ander vlak leren kennen en waarderen.

Snelle oplossing: Na twee à drie gesprekken verbetert het gespreksklimaat en wordt op een positieve manier richting een oplossing gewerkt.

Kostenbesparing: Afgezien van de kosten van een juridisch traject, vergt een rechtsgang bijzonder veel tijd en negatieve energie.

Win – Win: Een goede oplossing is vaak een creatieve, niet voor de hand liggende. Voor alle deelnemers kan dit onvoorziene voordelen opleveren.

Doel van mediation Het doel van mediation is om deelnemers naar een situatie te brengen waarin zij zelf in staat zijn een oplossing voor een conflict tot stand te brengen. Een oplossing waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden en die aan de werkelijke belangen tegemoetkomt. De mediator laat partijen de gang maken van standpunten naar belangen en ondersteunt hen in de verbetering van hun communicatie. Bemiddeling is vooral nuttig wanneer de communicatie dusdanig is verstoord dat rechtstreekse onderhandelingen worden verstoord door een gebrek aan vertrouwen of als sprake is van verdere escalatie. Zelfs als partijen weigeren met elkaar te communiceren kan de tussenkomst van een mediator wonderen verrichten. De mediator De mediator is een specialist in het beheersen van conflicten. Een mediator veroordeelt niet en luistert naar ieders verhaal. De onafhankelijkheid van de mediator stelt hem in staat het proces te begeleiden van destructief naar constructief, zodat de deelnemers op een gegeven moment weer zelf in staat zijn om tot, vaak creatieve, oplossingen te komen. De mediator ziet steeds toe op een goed verloop van de bijeenkomsten waarbij de voortgang, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid de belangrijkste graadmeters zijn. Uiteindelijk zorgt de mediator ervoor dat, onafhankelijk van de uitkomst van de mediation, het resultaat wordt vastgelegd. Vrijwilligheid Een mediation heeft alleen kans van slagen wanneer alle betrokken, op zijn minst in enige mate, aan het proces willen meedoen en zich willen inspannen om een positieve en constructieve bijdrage te leveren. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien ook wel voor jullie conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken. Vertrouwen en geheimhouding In een conflict is vertrouwen vaak ver te zoeken en daarom wordt hier gedurende de mediation veel aandacht aan gegeven. Naast het herstel van vertrouwen in elkaar is het belangrijk dat deelnemers zich niet geremd voelen om zaken, feiten of emoties uit te spreken welke een oplossing in de weg staan. Wanneer alle betrokkenen zich voldoende hebben kunnen uiten en alles op tafel ligt kan iedereen weloverwogen stappen nemen richting een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Om dit mogelijk te maken valt alles wat tijdens de mediation gesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de eventuele gespreksverslagen, overeenkomsten en desgewenst zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.

Wie ben ik

In de dertig jaar dat ik werkzaam ben in de afbouw hebben de manier en basis waarop partijen voor korte of lange duur een intensieve relatie met elkaar aangaan mij steeds geïntrigeerd. De bouw en zeker de afbouw bestaat uit veel verschillende processen en stromen die gezamenlijk moeten leiden tot een eindproduct wat in één keer en goed aan een opdrachtgever opgeleverd wordt. Ondanks alle goede bedoelingen bij aanvang, lopen de zaken tijdens het bouwproces vaak anders dan gepland. Lees meer..
Te veel variabelen maken het onmogelijk alle aspecten in regels en woorden vast te leggen. Gelukkig worden onverwachte zaken meestal opgelost voordat problemen ontstaan. Soms echter is een probleem weerbarstig en niet eenvoudig op te lossen. In de communicatie raken partijen elkaar kwijt en steeds verder van elkaar verwijderd. Door mensen terug te brengen naar een situatie waarin opbouwend overleg mogelijk is, ontstaan kansen om nagenoeg ieder conflict ten goede te keren. Vaak blijken creatieve oplossingen voorhanden om zowel technische, praktische en communicatieve problemen op te lossen en relaties duurzaam te herstellen. Mijn manier van bemiddelen is begeleidend. Door te luisteren naar partijen en de intenties achter de gebeurtenissen geef ik deelnemers de ruimte het probleem breder te schetsen dan het conflict groot is. In het brede verhaal is ook de weg te vinden naar een oplossing.

Ervaringen

"Conflict situaties zijn niet altijd te voorkomen in zakendoen. Dan is het zaak om in een vroeg stadium iemand naast je te weten die creatief meedenkt in oplossingen. Ik maak al jaren gebruik van het advies van Frank. Nuchter, altijd zakelijk, met oog voor de belangen van beide kanten. Zonder uitzondering zijn alle conflicten en problemen die ik met hulp van Frank heb aangepakt naar volle tevredenheid van alle betrokkenen opgelost."

Eigenaar bureau voor interim-management en organisatieadvies
"Ik zat in en zwaar conflict met mijn werkgever. Door de hulp en bemiddeling van dhr. Welch zijn we er uit gekomen. Ik ben zeer tevreden over de professionele manier waarmee hij mij begeleidt heeft."

D. Kiombi
CONTACT